Ledere i staten ønsker mere samarbejde om styring

Flere end 400 topchefer i statens styrelser og institutioner har i spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews givet deres bud på, hvordan de ser på balancen mellem tillid og kontrol i ministeriernes styring. Lederne ønsker mere dialog og samarbejde.

Turkis hus balancerer by CindyTang/Unsplash
Turkis hus balancerer by CindyTang/Unsplash

Når styrelser og institutioner i staten skal levere ydelser til borgerne, er styring af faglig kvalitet, serviceydelser og ressourcer afgørende. Den måde, som lokale ledere oplever styringsværktøjer og relationer til styrelser og ministerier på, er afgørende for, om styringen lykkes og giver værdi.

Topchefer deler deres syn på balancen mellem tillid og kontrol 

Nu har professor Thomas Schillemans fra Utrecht Universitet og professor Heidi Houlberg Salomonsen fra Aarhus Universitet færdiggjort en undersøgelse, hvor over 400 topchefer i statens styrelser og institutioner gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews har givet deres bud på, hvordan de ser på balancen mellem tillid og kontrol i ministeriernes styring. Undersøgelsen viser, at lederne i styrelser, statsinstitutioner og på de selvejende uddannelsesinstitutioner i forskelligt omfang deler et ønske om mere tillid i relationen med ministeriet.

”Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om stærkere samarbejde. Større tillid skal altså udmønte sig i mere samskabelse og samarbejde,” skriver forskerne, der eksempelvis peger på initiativer, som handler om mindre detailstyring, øget fællesskab om udvikling af resultatmål og bedre dialog med ministeriet. 

Undersøgelsen peger på konkrete løsninger

Undersøgelsen giver et godt afsæt for det videre arbejde med styring og ledelse i den offentlige sektor, mener direktør i Økonomistyrelsen, Maria Schack Vindum:

”Forskningsundersøgelsen fra Thomas Schillemans og Heidi Houlberg Salomonsen er et interessant og relevant bidrag til vores forskningsbaserede viden om styringsrelationerne i den offentlige sektor. Undersøgelsen peger bl.a. på nogle konkrete løsninger, der kan skabe bedre balance mellem tillid og kontrol i styringsrelationerne, herunder gevinsterne ved at øge samarbejdet og være mere i dialog om de fælles mål.”

Fokus på tillid og involvering 

Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf, ser undersøgelsen som et vigtigt redskab til at kvalificere debatten om, hvordan den offentlige sektor bliver styret.  

"Det har været spændende at få et kig ind i maskinrummet og få kortlagt, hvordan styringen konkret foregår og opleves, og hvad der giver mening. Vi oplever en stor interesse – også fra politisk hold – til at finde nye veje i den offentlige styring, hvor der kommer mere fokus på tillid, involvering og dialog som redskaber til at sikre en endnu bedre offentlig sektor,” siger Hanne Fugl Eskjær. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de offentlige ledere er gennemført af Utrecht Universitet og fokusgruppeinterviewene af Aarhus Universitet. Den sammenfattende rapport om survey og fokusgruppeinterviews er udarbejdet i fællesskab af parterne bag undersøgelsen:  Kronprins Frederiks Center for Ledelse på Aarhus Universitet, Djøfs forening for Offentlige Chefer, Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse på Københavns Universitet og Økonomistyrelsen. 

”Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om stærkere samarbejde. Større tillid skal altså udmønte sig i mere samskabelse og samarbejde.”

Professor Thomas Schillemans, Utrecht Universitet og professor Heidi H. Salomonsen, Aarhus Universitet

Du kan  hente rapporter bag undersøgelserne her:
Balance mellem tillid og kontrol - styringsrelationer i staten
Strengthened Stewardship - spørgeskemaundersøgelse v. Utrecht University

Undersøgelsens resultater og opfølgningsmulighederne bliver drøftet på konferencen ’Balance mellem tillid og kontrol - hvordan?’ på Københavns Universitet 12. november 2021.  

Læs mere om konferencen og find tilmelding