Nyt studie om ledertroværdighed: Gør du, som du siger?

Troværdighed handler om, at du gør det, du siger, at du vil gøre. Og er du troværdig som leder, har det betydning for dine medarbejderes motivation, viser et nyt studie fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Medarbejdere, som opfatter deres leder som troværdig, er mere motiverede for at løse opgaver for lederen – og bruger tilmed længere tid på at løse opgaverne. 
Det er hovedresultaterne af et nyt studie, som ph.d.-stipendiat Mads Pieter van Luttervelt, cand.scient.pol. Mikkel Skov Benthem, cand.scient.pol. Johan Hemming Kruse Rasmussen,  sundhedsledelsesprofessor Christian Bøtcher Jacobsen og professor Lotte Bøgh Andersen har gennemført.
Læs om projektet Betydning af ledertroværdighed i offentlige organisationer

”Det vigtigste resultat i undersøgelsen er den positive sammenhæng mellem personlig ledertroværdighed og motivation. Jo mere troværdigt lederen agerer, desto mere motiverede er medarbejderne. Det gælder både, når vi spørger medarbejderne selv om, hvor motiverede de er, og når vi kigger på, hvor lang tid de bruger på at løse opgaver for lederen,” siger Mads Pieter van Luttervelt.

Læs artikel om resultaterne i studiet her

Manglende troværdighed gør det svært at lykkes med ledelse

Ifølge Lotte Bøgh Andersen er der flere grunde til, at lederens troværdighed spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes motivation.
”Hvis en leder fx kommunikerer en vision til medarbejderne, skal de kunne regne med, at lederen selv handler på en måde, der bidrager til realiseringen af visionen. Ellers kan lederens ord hurtigt fremstå tomme, og medarbejderne mister motivationen for hhv. at tilslutte sig visionen og gøre sig umage for at realisere den. Ledere, som opfattes som mindre troværdige af deres medarbejdere, har altså dårlige betingelser for at lykkes med deres ledelse. Sagt med andre ord forventer vi, at din ledertroværdighed enten kan skrue op eller ned for effekten af din ledelsesadfærd,” siger hun.

Opfattelsen af lederen er udgangspunkt for medarbejdernes handlinger

Men hvad ligger der egentlig i begrebet personlig ledertroværdighed? Det  spørgsmål besvarer Mads Pieter van Luttervelt sådan her: 
”Vi behandler personlig ledertroværdighed som medarbejdernes erfaringsbaserede vurdering af, hvor plausibelt det er, at en leder handler i overensstemmelse med sine udtrykte intentioner.”

"Vi ved, at personaleledere og deres medarbejdere kårer troværdighed som den gode leders vigtigste egenskab"

Mikkel Skov Benthem, cand.scient.pol.

Her er særligt tre ting vigtige at pointere, understreger Mads Pieter van Luttervelt:
”For det første er ledertroværdighed et gradsspørgsmål. Som leder er man sjældent enten helt troværdig eller helt utroværdig. Så personlig ledertroværdighed er snarere et spørgsmål om, i hvilken udstrækning man som leder bliver opfattet som troværdig. For det andet er medarbejdernes opfattelse af lederens troværdighed afgørende, fordi medarbejderens reaktioner og handlinger har afsæt i, hvordan medarbejderen opfatter lederen og lederens adfærd. For det tredje vedrører troværdighed den forventede sammenhæng mellem lederens ord og handlinger. Det personlige element i ledertroværdighed handler om, at sammenhængen mellem ord og handling vurderes ift. den givne leder som person – fx Hanne, og ikke kun positionen som overlæge.”

Troværdighed som vigtig egenskab hos ledere

”Studiets resultater understreger vigtigheden af, at man som leder arbejder aktivt med sin troværdighed,” vurderer Mikkel Skov Benthem.
”Vi ved, at personaleledere og deres medarbejdere kårer troværdighed som den gode leders vigtigste egenskab. At vi i studiet kan vise, at ledertroværdighed hænger positivt sammen med medarbejdernes motivation, er endnu en indikation på, at fænomenet er vigtigt at beskæftige sig med.”

Studiets resultater stammer fra et survey-eksperiment, hvor forfatterne brugte covid-19-pandemien som narrativ for eksperimentet. Respondenterne blev gennem videoklip eksponeret for den samme leder, som i varierende grad handlede i overensstemmelse med sine ord. Efterfølgende blev respondenterne bedt om at løse en konstrueret opgave i form af at optælle celler inficeret med coronavirus i et mikroskop. 


"En af implikationerne er, at man som leder skal være varsom med at sætte medarbejderne noget i udsigt, som man er usikker på, om man kan føre ud i livet"

Lotte Bøgh-Andersen, professor og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse, pointerer, at ledertroværdighed er et særligt relevant begreb på sundhedsområdet:
”Den kollektive interesse i at udvikle en vaccine mod en udbredt sygdom gjorde det muligt at lave en relevant situation, hvor en leder kunne udøve visionsledelse og i større eller mindre grad handle i overensstemmelse med sine ord. Endvidere tydeliggør coronasituationen et mere generelt karakteristikum ved sundhedsvæsenet, nemlig den uforudsigelige omskiftelighed. Omskiftelighed kan skabe svære forudsætninger for ledertroværdighed, og derfor er troværdighed særdeles relevant at beskæftige sig med på sundhedsområdet, men det har også relevans mange andre steder i den offentlige sektor.”

Troværdigheden rækker ud over medarbejderne

 Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Lotte Bøgh Andersen tilføjer, at arbejdet med ledertroværdighed handler om mere end blot relationen til medarbejderne.
”I studiet fokuserer vi på leder-medarbejder-relationen, og en af implikationerne er, at man som leder skal være varsom med at sætte medarbejderne noget i udsigt, som man er usikker på, om man kan føre ud i livet. Som offentlig leder skal man ligeledes være troværdig over for ens egen leder, sideordnede ledere, politikere og ikke mindst borgere og brugere, som også er vigtige interessenter.”

Johan Hemming Kruse Rasmussen tilføjer, at behovet for mere forskning i troværdighed er stort. 
”Litteraturen om betydningen af ledertroværdighed er på et tidligt stadie. Der er brug for mere forskning i, hvilken betydning ledertroværdighed i sidste ende har for de resultater, der bliver skabt i offentlige organisationer og i, hvordan man som leder kan arbejde med sin troværdighed.”

Undersøgelsen af ledertroværdighed

  • Studiet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 817 *Mturk-respondenter  i maj 2020.  
  • I spørgeskemaundersøgelse anvendte forfatterne et såkaldt survey-eksperiment, der gør brug af video-vignetter til at påvirke respondenternes opfattelse af visionsledelse og personlig ledertroværdighed 
  • Studiet er beskrevet i en videnskabelig artikel i tidskriftet Politica. Du kan finde hele artiklen her
  • Mads Pieter van Luttervelt er ph.d.-stipendiat i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hans ph.d.-projekt fokuserer på betydningen af ledertroværdighed i offentlige organisationer. Læs om projektet her

*Mturk står for Amazon Mechanical Turk. MTurk er et online rekrutteringsværktøj, som betaler deltagere (også benævnt ”Turkers”) for eksempelvis at gennemføre en undersøgelse.